logo.png
      
Po?etna
Nostradamusova proro?anstva PDF Štampa El. pošta

 

Prirodne katastrofe – zemljotresi, sue, poplave, uragani... samo su deo onoga to je francuski prorok najavio jo pre nekoliko vekova NATO bombardovanje Srbije – predvideo u godinu Glavni “lik” Nostradamusovih vizija - arapski princ je, po svemu sude?i, najtraeniji terorista dananjice, Osama Bin Laden


Za proro?anstva Miela Nostradamusa, francuskog lekara koji je iveo i stvarao krajem 15. i po?etkom 16. veka, karakteristi?no je da se prepoznaju tek nakon ostvarenja doga?aja. Po njegovim re?ima, proro?anstva zahvataju period od 1555. do 3797. godine. Postoji vie klju?eva kojima ljudi pokuavaju da deifruju zagonetku, ali nijedan ne daje ta?ne odgovore. U oko 800 katrena u 10 centurija, i 4 centurije i 167 katrena, Nostradamus daje svoju viziju budu?nosti. Ve?ina stihova se odnosi na Francusku.


U poslednje vreme, svedoci smo mnogih ratnih razaranja, zemljotresa koji su odneli mnoge ivote u Turskoj, Kini, Indiji... cunamija na Tajlandu, u Indoneziji, tornada i jakih vetrova koji pustoe obale SAD i Meksika, razaraju domove i seju strah irom zemaljske kugle. Zbog toga mnogi postavljaju pitanje: da li se pribliava Sudnji dan, najavljen u Bibliji, i da li ?emo upravo mi biti svedoci nastupaju?e kataklizme?


Ako se bolje udubimo u Nostradamusove centurije i njihova tuma?enja, vide?emo da je francuski prorok sve te doga?aje za kraj 20. i po?etak 21. veka predvideo jo pre pet stotina godina. Jedino je nemogu?e odrediti ta?an datum predvi?enih doga?aja, jer datumi pripadaju ljudskoj sferi i imaju relativnu vrednost.


Novi svetski poredak Doga?aje koji su se odigrali na tlu Balkana poslednje godine 20. veka, Miel Nostradamus opisuje kroz stihove, navode?i i ta?nu godinu deavanja - 1999, u kojoj se desilo NATO bombardovanje Srbije koje je trajalo nekoliko meseci. Tu opisuje i ujedinjenje vie evropskih zemalja sa SAD u NATO i njihovo sedite u Briselu, kao i napad na jednu malu zemlju, opisuju?i rast njihove mo?i i savremeni rat, porede?i avione sa ?eli?nim pticama.


I / 32 Silno ?e carstvo biti preneseno, u malo mesto to ?e porasti, u kraj nepoznat, u mesto maleno i tamo ?e biti temelj nove vlasti.


I / 74 Ratni?ku pesmu nebom to ide prene?e ptice nebeskog kova, mnogi ?e tada prestati da vide, po?e?e neka vremena nova.


X / 72 Sedmog meseca 1999. vladar se sprema grozan i straan sa neba do?i da vaskrsne kralja iz Angulema, dolazi doba Marsove mo?i.


“Gledaju?i” slede?a deavanja, navedena po godinama po?etkom 20. veka, Nostradamus predskazuje pojavu arapskog princa koji vodi arapske zemlje u ujedinjenje sa ciljem da se krene u dihad ,“sveti rat” protiv ostatka sveta. U tim centurijama moemo prepoznati Osamu Bin Ladena, koji poslednjih godina poziva na ujedinjenje arapskih zemalja i iri strah irom sveta svojim teroristi?kim napadima na Njujork, London, Tursku...


V / 69 Princ arapski, Mars, Sunce kod Lava carstvu crkvenom u moru ?e zaglaviti, a kod Perzije ?ak milion glava, Vodolija i Misir Bizant ?e plaviti.


V / 47 Silni ?e Arapin daleko do?i, a veran mu Bizant ostati ne?e, Rodos ?e stari u susret mu po?i, a zlo ?e mu Panonci spremati jo ve?e.


Bili smo svedoci i velike sue u paniji koju je Nostradamus predvideo za 2005. godinu, kao i prologodinjih nemira i uli?nih borbi u Francuskoj koje su poprimile ire razmere.


I /54 A Mars u Biku u zlato se spoji, kad padne Venera u svojoj mo?i, paniji celoj potres predstoji, a posle potresa, sua ?e do?i.


V/33 A onima to vode bunu u gradu, ele?i povratiti svoju slobodu, muke se stvari se?i imadu, u Nantu krici ?e srca da bodu.


Godine potresa i ratova Nostradamus za slede?u deceniju, a po?evi ve? od ove, 2007. godine, najavljuje nemire u Africi i na Bliskom istoku. Do posebno tekog okraja do?i ?e na obalama Crvenog mora i kod Persije (Irana), gde ?e pasti ?ak milion rtava. Veliki arapsku princ, od ?uvene kraljevske loze, ro?en u znaku Marsa (najverovatnije Osama Bin Laden), ove godine pokaza?e svoju mo? i agresivnost. Ovo je verski rat i ako ?emo verovati velikom proroku da ?e se rat voditi na Bliskom istoku, to zna?i da ?e se sukobiti zemlje islama sa Davidovim potomcima.


Misir i Bizant ?e biti pod uticajem Vodolije i, po Nostradamusu, bi?e izuzeti od ovih sukoba. Bizant je, po Nostradamusu, podru?je dananje Turske, a Misir podru?je dananjeg Egipta. Prema tome, sukob ?e se odigrati ba izme?u te dve oblasti. Veliki arapski princ ?e, posle dugog perioda razjedinjenog islamskog sveta, ujediniti sve arapske narode i zapo?e?e sveti dihad. U munjevitom i krvavom ratu, brzo ?e biti izvojevana pobeda. Ali, veliki arapski princ se ne?e smiriti. Nemir ?e ga drati i on ?e sanjati o pohodu na velika prostranstva Afrike. Ove godine, vlada?e sue i glad celom Afrikom. To je i godina prirodnih katastrofa, pa je u ovoj situaciji veoma lako izboriti se za vlast i pot?initi sve nejake. Svestan ovakve situacije, veliki vladar krenu?e u pohod i bez velikih prepreka brzo osvojiti ogromna podru?ja.


Slede?a, 2008. godina bi?e ponovo u znaku zbivanja na Bliskom istoku. Po Nostradamusu, veliki arapski princ, opijen pobedama u proloj godini, sada sanja drugi san. On se sprema da krene u pohod na Evropu. Poto je Evropa sve manje ratni?ki raspoloena, on se nada da ?e je lako osvojiti. Da bi bio to sigurniji u ovom pohodu, on stupa u savez, ne pitaju?i za cenu, sa islamskim zemljama oko Crnog mora - Bizant (Turska). S obzirom na to da kopnom nema pristup do evropskih teritorija, on sve snage usmerava na more. Rodos pokazuje simpatije za novu vlast i izlazi mu u susret. To podru?je postaje centar svih operacija koje treba da uslede.


Me?utim, sa druge strane, evropske drave iz svojih baza na Mediteranu, ta?nije iz Jadranskog mora, upu?uju svoje fregate ka ostrvima oko Rodosa. Pre nego to brodovi budu stigli do cilja, upa?e u zasedu koju ?e im postaviti islamska vojska. Bi?e u klopci, opkoljeni i izloeni unakrsnoj vatri, tako da ?e mnogi brodovi evropske vojske biti potopljeni. Brojni vojnici ?e izginuti, a i oni koji budu preiveli, ne?e se dokopati svoga broda.


Evropljani ?e dostojanstveno odati po?ast svojim palim sinovima i svesni snage neprijatelja koji je krenuo na njih, u munjevitom napadu koji ?e ubrzo zatim uslediti, sravni?e Rodos i Faros sa zemljom. Evropljani koji se potom budu iskrcali, spremi?e jo ve?e zlo arapskom vojskovo?i. Ova bitka ?e biti presudna i njen ishod ?e spasiti Evropu od invazije islamske vojske. Ovo ?e biti po?etak kraja velikog arapskog princa.


Po Nostradamusu, 2009. je godina velikih katastrofa. Nakon dugog perioda velikog prosperiteta, u ve?ini jakih drava do?i ?e do velike prirodne kataklizme na podru?ju Pirinejskog poluostrva. Ovaj zemljotres ?e odneti mnoge ivote i nakon njega ?e uslediti dugi period sue.


Zemljotres u paniji ne?e biti jedino zlo koje ?e se te godine nadneti nad Evropom. Dugo godina miran i pritajen, najve?i vulkan u Evropi, Etna, proradi?e i zasu?e Napulj uarenom lavom. Nedugo zatim, Apeninsko poluostrvo ?e pogoditi i jak zemljotres, koji ?e promeniti konfiguraciju zemljita, a samim tim i tok jedne velike reke koju Nostradamus naziva Aretuza.

 

 

Posle velike bitke, odigrane u predelu u kojem ive Sloveni, do?i ?e do nezadovoljstva, a bes ?e pokuljati kao mleko, naro?ito u krajevima na obalama Jadranskog mora. Nostradamus nam u ovoj godini predvi?a i ra?anje neke nemani u Italiji. Da li je u pitanju ?ovek koji ?e svojom pojavom na politi?koj sceni izazvati sukobe, ili je to neka istinska nakaza, ?ije ?e ro?enje izazvati strah, jer ?e se tuma?iti kao lo predznak, to ?e se saznati tek kad se doga?aji budu obistinili.


Naredna, 2010. godina, po velikom proroku bi?e obeleena smaknu?em arapskog princa. Glad i zarazne bolesti neprekidno pritiskaju poraenu arapsku carevinu. Poraene vojske i narod u ovoj zemlji ive bedno. Nekadanji mo?ni arapski princ ne poseduje nijedno ?vrsto uporite u svojoj vlasti. ?ak i njegovi najblii saradnici okre?u glavu od njega. Sve je vie onih koji ose?aju da je princ kriv za sve zlo koje ih je zadesilo i mnogi ele njegovu glavu.


Princ ?e pokuati da pobegne avionom, ali mu to ne?e po?i za rukom. Cela misija njegovog smaknu?a osta?e obavijena velom tajni. Smrt vladara ne?e biti zvani?no objavljena, a na scenu ?e stupiti mnogi doju?eranji podanici eljni vlasti. Pritisnuti bole?u i gla?u, potrai?e pomo? od Evrope koja ?e im usliiti molbe i prui?e pomo? napa?enom arapskom narodu. U toku ove godine, pojavi?e se neka nova bolest u svetu za koju lekari dugo ne?e prona?i lek.


Godina 2011. donosi slabljenje mo?i i uticaja crkve u svetu. Od ovog perioda, svake slede?e godine uticaj crkve na zbivanja u celom svetu bi?e sve slabiji. Najpre je u ime islamske religije veliki arapski princ pokrenuo sveti rat i razvlastio Svetu sinagogu. Nakon islamskog pohoda, Sinagoga je bar prividno mrtva, a taj sveti hram u najsvetijem mestu vie ne slui svojoj nameni. Interes za religiju opada u celom svetu, jer je nastalo drugo vreme u kojem pojedinac ose?a da je dovoljan sam sebi.


Vatikan je tako?e u velikom uzmaku pred silama progresa. Sve tri vere vezane za nae podneblje su oslabljene i na ivici propasti. Tri mo?na i silna kralja pronalaze reenje u saradnji sa Svetom stolicom tako to je premetaju na drugo mesto, nude?i tim premetajem i drugi sadraj, pokuavaju?i da joj vrate nekadanje dostojanstvo i mo?. Ove godine dolazi i do premetaja Svete stolice i novog centra crkvene mo?i. U isto vreme, u istom gradu, ra?a se troje dece koja ?e, svojom lepotom i pame?u, povratiti mo? i sjaj sve tri vere koje su trenutno na umoru. Ako je verovati ovom proroku, ?ija se predskazanja ve? obistinjuju, bar mi ne?emo biti svedoci kraja sveta, ako smo ve? svedoci stranih potresa, ratova i prirodnih katastrofa na zemlji.


( Priredila Vesna Mitic Pupavac)


http://www.treceoko.novosti.co.yu/code/navigate.php?Id=181

 

 

Posetioci

Broja? poseta

Danas24
Ju?e177
Ove nedelje1009
Ovog meseca4494
Ukupno1196773
Tvoja IP adresa je:54.158.253.14
top